Noteikumi

Reģistrējoties par izsoles lietotāju internet vietnē www.raizsole.lv, apstiprinat, ka esat iepazinušies un piekrītat šiem raizsole.lv elektroniskās izsoles lietotāju noteikumiem (tekstā Lietošanas noteikumi) un apņematies tos pildīt:

Pakalpojuma izmantošanas vispārējie nosacījumi

Lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz personu, kas ir reģistrējusies kā interneta lapas www.raizsole.lv izsoles vietnes lietotāji (tālāk tekstā lietotājs) un SIA RA holding (reģistrācijas numurs 50103185451, adrese Katlakalna iela 9A, Rīga LV-1073, tālāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs) savstarpējām tiesiskajām attiecībām.

Pakalpojuma sniedzēja pakalpojums ir Izsoles vides lietošanas nodrošināšana, sniedzot Pakalpojuma lietotājam iespēju iegādāties Izsoles vietnē vairāksolīšanā esošos automobiļus (tālāk tekstā Pakalpojums).

Pakalpojumu ir iespējams izmantot, reģistrējoties par Izsoles lietotāju interneta vietnē www.raizsole.lv. Personu uzskata par reģistrējušos kā Izsoles vietnes lietotāju un līgumu Pakalpojuma sniegšanai (tālāk tekstā Līgums) uzskata par noslēgtu, ja persona ir korekti aizpildījusi un apstiprinājusi reģistrācijas anketu interneta lapā www.raizsole.lv, un pakalpojuma sniedzējs ir aktivizējis personisku lietotāja vārdu un paroli Izsoles vietnes lietošanai. Visiem iepriekšējās sistēmas lietotājiem, jāveic atkārtota reģistrācija.

Persona apņemas reģistrējoties par lietotāju Izsoles vietnē sniegt Pakalpojuma sniedzējam patiesus personas datus, t.sk. reģistrēties ar īstu un pilnīgu vārdu un izmantot spēkā esošus kontaktus.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas aktivizēt izsoles profilu izsoles vietnes lietošanai, vēlākais, 2 darbdienu laikā pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis visas darbības, kas nepieciešamas, lai reģistrētos par lietotāju Izsoles vietnē, izņemot gadījumus, ja reģistrējoties par Izsoles vietnes lietotāju persona Pakalpojuma sniedzējam ir sniegusi nepatiesus personas datus.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas izmantot Izsoles vietni un Pakalpojuma sniedzēja sniedzamo Pakalpojumu atbilstoši Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem.

Pakalpojuma lietotājs apņemas saglabāt Pakalpojuma sniedzēja aktivizētā personiskā lietotāja vārda un paroles konfidencialitāti un nekavējoties informēt Pakalpojuma sniedzēju par personiskā lietotāja vārda un paroles nozaudēšanu vai nokļūšanu trešo personu rokās.

Pakalpojuma lietotājs apņemas Izsoles vietnē neizmantot nevienu robotu, sekošanas – meklēšanas ierīci (spider), datu šķirotāju (scraper), ne arī citu automātisko ierīci. Pakalpojuma lietotājs apņemas nekaitēt, netraucēt vai nepārkāpt Izsoles vietnes darbību un tās parasto funkcionalitāti nekādā veidā.

Izsoles vietnes un tās satura autortiesības pieder Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma lietotājs apņemas nekopēt, nemainīt un neizplatīt Izsoles vietnes struktūru, formu, ne arī programmu.

Pakalpojuma sniedzējam, ja tiek pārkāpts Lietošanas noteikumu punktā 7, 8 un 9 minētais pienākums, ir tiesības vienpusēji un nenosakot papildu termiņu, lauzt ar Pakalpojuma lietotāju noslēgto Līgumu un bloķēt Pakalpojuma lietotājam izsniegto personisko lietotāja vārdu un paroli. Pakalpojuma lietotājs atbild par Pakalpojuma sniedzējam radītajiem mantiskajiem zaudējumiem, kurus izraisījusi Lietošanas noteikumu punktā 7, 8 un 9 minētā pienākuma pārkāpšana, pilnā apjomā.

Personas datu apstrāde

Reģistrējoties par lietotāju Izsoles vietnē, Pakalpojuma lietotājs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs drīkst apstrādāt Pakalpojuma lietotāja reģistrējoties par lietotāju Izsoles vietnē sniegtos personas datus (tālāk tekstā Personas dati) saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

Pakalpojuma lietotājam ir tiesības Lietošanas noteikumu 11. punktā sniegto piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, pieprasīt Personas datu apstrādes pārtraukšanu un savākto Personas datu dzēšanu.

Piekrišanas atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka.

Pakalpojuma sniedzējs izmanto Personas datus Pakalpojuma sniegšanai un attīstīšanai, kā arī reklāmas un piedāvājumu starpniecībai uz Pakalpojuma lietotāja elektroniskā pasta adresi un citiem sakaru līdzekļiem.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nepubliskot un nenodot Pakalpojuma lietotāja Personas datus trešajām personām, izņ. gadījumu, ja tas ir nepieciešams Pakalpojuma kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai vai Pakalpojuma attīstīšanai citā veidā, arī tiesību aizsardzības līdzekļu piemērošanai pret Pakalpojuma lietotāju.

Dalības vairāksolīšanā noteikumi

Izsoles vietnē pārdotajām automašīnām izsoles sākuma cenu nosaka Pakalpojuma sniedzējs.

Ar izsoles vietnē pārdodamajiem automobiļiem ir iespējams iepriekš iepazīties Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas laukumā (Katlakalna ielā 9,Rīgā). Izsoles vietnē pārdodamie automobiļi ir pieejami vairāksolīšanā līdz Pakalpojuma sniedzēja norādītajam laikam, kurā Pakalpojuma lietotājs var izteikt piedāvājumus. Pakalpojuma lietotājam piedāvājumu veikšanai ir iespējams izmantot divas iespējas:

Izteikt piedāvājumu ar ikreizēju apstiprināšanu, ar soli Pakalpojuma sniedzēja noteiktu soli. Šādā gadījumā Pakalpojuma lietotājam pašam ir jāseko vairāksolīšanas gaitai un vēlmes gadījumā jāizsaka jauns piedāvājums. Visu Pakalpojuma lietotāju piedāvājumi ir redzami Izsoles vidē.

Izteikt piedāvājumu ar noteiktu maksimālo cenu, ar kuru Pakalpojuma lietotājs nosaka sava piedāvājuma maksimālo cenu. Pakalpojuma lietotāja piedāvājums nav redzams citiem Pakalpojuma lietotājiem. Šādā gadījumā Pakalpojuma lietotājam nav pašam jāseko vairāksolīšanas gaitai. Pakalpojuma lietotāja piedāvājumu atzīst par vislabāko, ja vairāksolīšanas gaitā citi Pakalpojuma lietotāji nav izteikuši labāku (ar augstāku cenu) piedāvājumu.

Ja divi lietotāji izsaka piedāvājumu ar vienādu noteiktu maksimālo cenu, priekšroka vienmēr tiek dota tam, kurš šo piedāvājumu ir izteicis pirmais. Tas pats attiecas arī uz gadījumu, kad ar izsoles rīkotaja noteiktu soli izteikts piedāvājums sakrīt ar cita lietotāja noteiktu piedāvājumu ar noteiktu maksimālo cenu.

Nodoma līgumu vairāksolīšanā bijušā automobiļa pārdošanai uzskata par noslēgtu, piekrītot vislabākajam piedāvājumam. Ja piedāvājumam neseko labāks piedāvājums, jāpiekrīt pēdējam piedāvājumam.

Pakalpojuma lietotāja piedāvājums nav atsaucams. Pakalpojuma lietotājs ir ar piedāvājumu saistīts līdz labāka piedāvājuma izteikšanai. Pakalpojuma lietotājs ir ar piedāvājumu saistīts arī tādā gadījumā, ja viņa piedāvājums paliek vienīgais (labāks piedāvājums netiek izdarīts).

Pakalpojuma sniedzējs, patur tiesības nepārdot izsoles objektu, Pakalpojuma lietotājam nepaskaidrojot iemeslus.

Pakalpojuma lietotājs apņemas pēc vislabākā piedāvājuma izteikšanas apmaksāt izsoles objekta pārdošanas cenu saskaņā ar iesniegto rēķinu un noslēgt pārdošanas līgumu par vairāksolīšanā bijušo automobili. Pakalpojuma lietotājs apņemas, vēlākais, 2 darbadienu laikā iesniegt Pakalpojuma sniedzējam precīzus rekvizītus rēķina sastādīšanai.

Pakalpojuma lietotājs apņemas vairāksolīšanā bijušo automobili aizvest no Pakalpojuma sniedzēja teritorijas 5 darbdienu laikā pēc dokumentu sagatavošanas, izņemot gadījumu, ja starp pusēm ir noslēgta atsevišķa vienošanās ar citiem nosacījumiem.

Pakalpojuma sniedzējam, ja ir pārkāpts Lietošanas noteikumu 20. punkta pienākums, ir tiesības no Pakalpojuma lietotāja pieprasīt jaunas vairāksolīšanas organizēšanas izdevumu segšanai līgumsodu 15% no vairāksolīšanā bijušā automobiļa gala cenas, taču ne mazāk kā 350 eiro.

Pakalpojuma sniedzējam, ja tiek pārkāpts Lietošanas noteikumu 21. punkts, ir tiesības no Pakalpojuma lietotāja pieprasīt automobiļa uzglabāšanas maksu - 2 eiro dienā.

Gadījumā, ja vairāksolīšanā vislabāko piedāvājumu izteikušais Pakalpojuma lietotājs nenoslēdz pārdošanas līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par vairāksolīšanā bijušo automobili Lietošanas noteikumu 20. punktā noteiktajā kārtībā, automobilis nonāk jaunā vairāksolīšanā ar Pakalpojuma sniedzēja noteiktu sākumcenu.

Apstiprinājumi un garantijas

Pakalpojuma sniedzējs apņemas jaunas vairāksolīšanas sākumu paziņot Izsoles vietnē ar visu viņam zināmo informāciju par vairāksolīšanā esošā automobiļa stāvokli un trūkumiem.

Pakalpojuma sniedzējs paziņo Pakalpojuma lietotājam informāciju par vairāksolīšanā esošā automobiļa šasijas numuru un reģistrācijas numuru, ar mērķi nodrošināt Pakalpojuma lietotājam iespēju pieprasīt informāciju par vairāksolīšanā esošā automobiļa apkopi un vēsturi no trešajām personām.

Pakalpojuma lietotājs apņemas pirms piedāvājuma izteikšanas iepazīties ar Izsoles vidē publicēto informāciju, ko sniedzis Pakalpojuma sniedzējs par vairāksolīšanā esošo automobili un izteikt piedāvājumu, un rēķinās ar no tā izrietošajiem Pakalpojuma lietotāja riskiem.

Pakalpojuma sniedzējs atbild par vairāksolīšanā bijušā automobiļa neatbilstību Pakalpojuma sniedzēja Izsoles vietnē publicētajiem nosacījumiem, kas parādās, nododot automobili Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par vairāksolīšanā bijušā automobiļa citām, Izsoles vietnē nepublicētu īpašību esamību(slēpto bojājumu), kuru esamību ir pieņēmis Pakalpojuma lietotājs.

Pakalpojuma lietotājs apņemas pēc Lietošanas noteikumu 20. punktā minētā pārdošanas līguma noslēgšanas nekavējoties aplūkot automobili, jo Pakalpojuma sniedzējs neatbild par vairāksolīšanā bijušā automobiļa trūkumiem, kas rodas minētā pienākuma neizpildīšanas rezultātā.

Pakalpojuma lietotājam ir jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam par vairāksolīšanā bijušā automobiļa neatbilstību Pakalpojuma sniedzēja Izsoles vidē publicētajiem nosacījumiem nekavējoties, tikko ir uzzinājis par neatbilstību. Ja Pakalpojuma lietotājs nepaziņo Pakalpojuma sniedzējam par vairāksolīšanā bijušā automobiļa neatbilstību savlaicīgi, Pakalpojuma lietotājs nevar balstīties uz automobiļa neatbilstību.

Pakalpojuma lietotājam ir pienākums par saviem finanšu līdzekļiem veikt Ceļu Satiksmes un Drošības Direkcijā īpašumtiesību maiņas reģistrāciju un citas nepieciešamības darbības, lai transportlīdzekli reģistrētu uz sava vārda. Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt nepieciešamo atzīmju veikšanu Ceļu Satiksmes un Drošības Direkcijas datu sistēmā, lai reģistrētais lietotājs var veikt īpašumtiesību maiņu.

Noteikumu grozīšana

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, publicējot atbilstošu paziņojumu un grozītos un/ vai papildinātos Lietošanas noteikumus interneta vietnē www.raizsole.lv.

Lietošanas noteikumu grozījumi un/ vai papildinājumi stājas spēkā 30 dienu laikā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.raizsole.lv, taču nav spēkā Pakalpojuma lietotājiem, kas piedalās grozījumu brīdī notiekošajās vairāksolīšanās.

Pakalpojuma lietotājs apstiprina piekrišanu grozītajiem un/ vai papildinātajiem Lietošanas noteikumiem, lietojot Pakalpojumus pēc grozījumu un/ vai papildinājumu spēkā stāšanās.

Beigu noteikumi

Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Pakalpojuma lietošanu un slēgt lietotāja kontu. Pirms Pakalpojuma lietošanas beigšanas un lietotāja konta slēgšanas radušās saistības paliek spēkā arī pēc Pakalpojuma lietošanas beigšanas un lietotāja konta slēgšanas līdz to prasībām atbilstošai izpildei.

Lietošanas noteikumu viena punkta spēkā neesamība automātiski nepadara spēkā neesošus citus likumam atbilstošus Lietošanas noteikumus.

No Pakalpojuma izmantošanas izrietošajām tiesiskajām attiecībām starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju piemēro Latvijas Republikas tiesību aktus.

No Izsoles vietnes izrietošos strīdus risina pušu sarunu ceļā, Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā.

Pircēju uzmanībai!

Pircējam,
Lūdzam nejautāt par automobiļu:

Nejautāt par visu iespējamo darbarīku un piederumu aizņemšanās iespēju, piemēram, sviru, āmuru, degvielas tvertni, akumulatoru, domkratu, vilkšanas trosi, rezerves riteni u.tml.

Noteikti lūdzam neierasties pēc pērkamā automobiļa, pirms neesat saņēmis atbilstoša satura apstiprinājumu.

Tāpat lūdzam iepriekš saskaņot ar pārdevējiem visas citas iespējamās procedūras, piemēram: līgumu parakstīt ieradīsies kāds cits ar pilnvaru, pēc automobiļa ieradīsies tikai treilera vadītājs, kāda trešā persona ieradīsies un nomainīs akumulatoru u.tml.

Iegādātā automobiļa aiztransportēšanu lūdzam nodrošināt saviem spēkiem, rēķinoties ar apstākli, ka pārdošanas laukums ir atvērts līdz plkst. 17.00 un uz vietas nav ne krāna, ne pacēlāja, ne kādas citas speciālās tehnikas un pārdevēji var būt aizņemti un tādēļ nevar palīdzēt Jums pat ar stumšanu.

Automobiļa nodevējam,
Apdrošināšanas sabiedrības nosūtītiem klientam lūdzam automobili nodot negadījumā vai atbilstoši kasko apdrošināšanas līguma komplektācijai, automobiļa tehnisko pasi (-es), aizdedzes atslēgu komplektu kopā ar signalizācijas un imobilaizera pultīm, vēlams arī servisa grāmatiņu.